Normativa C.E. Valencià C.E. de l'Estat Regulació LOE Representativitat CEM
 
 

Normativa de Consells Escolars

 
 
   
  Llei de la Generalitat Valenciana, 11/1984, de 31 de desembre, de consells escolars de la Comunitat Valenciana.
   
  Llei orgànica 8/1985, reguladora del dret a l'educació. Extracte quant a participació.
   
  Llei 7/1988, de Consells Escolars de la Comunitat Valenciana.
   
  Decret 16 de gener de 1989, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei de Consells Escolars de la Comunitat Valenciana.
   
  Ordre de 12 de setembre de 1989, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es dicten normes per a l'elecció dels consells escolars de centres públics d'ensenyaments especializat
   
  Decret 111/1989, pel qual són regulats els Consells Escolars Territorial i Municipals.
   
  Correcció d'errades al Decret 111/1989, de 17 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual són regulats els Consells Escolars Territorials i Municipals.
   
  Ordre de 3 de novembre de 1989, per la qual és regulat el procediment per a la constitució dels Consells Escolars Municipals de la Comunitat Valenciana, en desenvolupament del Decret 111/1989, de 17 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana.
   
  Ordre d'1 d'octubre de 1990, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència , sobre constitució dels consells escolars dels centres docents concertats.
   
  Ordre de 27 de novembre de 1992, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, sobre constitució dels consells escolars dels centres docents concertats.
   
  Ordre de 10 d'octubre de 1997, per la qual s'adapten les normes contingudes en els Decrets 233/1997 i 234/1997 quant a la composició dels consells escolars dels centres d'EPA.
   
  Ordre 19 d'octubre de 1998, pel qual es convoca el procés de constitució dels Consells Escolars Municipals de la Comunitat Valenciana.
 
 

Regulació del procediment de matrícula

 
 
  Curs 2012/13
   
  RESOLUCIÓ de 12 de març de 2012, del director territorial d'Educació, Formació i Treball d'Alacant, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat a les ensenyances d'Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional en centres públics i centres privats concertats no universitaris per al curs 2012-2013.
   
  RESOLUCIÓ de 12 de març de 2012, del director territorial d'Educació, Formació i Treball de Castelló, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat a les ensenyances d'Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional, en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2012-2013.
   
  RESOLUCIÓ de 12 de març de 2012, del director territorial d'Educació, Formació i Treball de València, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat a les ensenyances d'Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional, en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2012-2013.
   
  Curs 2010/2011
   
  RESOLUCIÓ de 10 de març de 2010, del director territorial d'Educació d'Alacant, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2010/2011 (DOCV 18/03/10).
   
  CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 10 de març de 2010, del director territorial d'Educació d'Alacant, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2010/2011 (DOCV 23/03/10).
   
  RESOLUCIÓ de 10 de març de 2010, de la directora territorial d'Educació de València, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2010/2011 (DOCV 18/03/10).
   
  CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 10 de març de 2010, del director territorial d'Educació de València, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2010/2011 (DOCV 23/03/10).
   
  RESOLUCIÓ de 10 de març de 2010, del director territorial d'Educació de Castelló, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2010/2011 (DOCV 18/03/10).
   
  CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 10 de març de 2010, del director territorial d'Educació de Castelló, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2010/2011 (DOCV 23/03/10).
   


   
  DECRET 33/2007, de 30 de març, del Consell, pel qual es regula l'accés als centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyaments de règim general (DOCV 3/04/07)
   
  ORDE de 27 dabril de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula el procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària de la Comunitat Valenciana (DOCV 2/05/07)
   
  RESOLUCIÓ de 6 de març de 2009, del director territorial d’Educació d’Alacant, per la qual s’establix el calendari i el procediment d’admissió de l’alumnat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2009/2010 (DOCV 26/03/2009).
   
  RESOLUCIÓ de 6 de març de 2009, del director territorial d'Educació de Castelló, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2009/2010 (DOCV 26/03/2009).
   
  RESOLUCIÓ de 10 de març de 2009, de la directora territorial d'Educació de València, per la qual s'establix el calendari i el procediment d'admissió de l'alumnat en centres públics i centres privats concertats, no universitaris, per al curs 2009/2010 (DOCV 26/03/2009).
 
 

 

REGULACIÓ DELS CONSELLS ESCOLARS DE CENTRE SEGONS LA L.O.E. 

<format PDF>

Centres Públics

La LOE, en el títol IV dedicat al centres docents , estableix, en el capítol III, la regulació dels òrgans col·legiats de govern i de coordinació docent dels centres públics. 

Art. 126. 1. Composició dels Consells Escolars dels Centres Públics 

a) El director o directora del centre, que serà en serà el president/a.

b) El/la cap d'estudis.

c) Un regidor o representant de l'Ajuntament del terme municipal on està situat el centre.

d) Un nombre de representants del professorat, elegit pel claustre, que no podrà ser inferior a un terç del total de components del Consell.

e) Un nombre de pares i mares, i de representants de l'alumnat, elegit respectivament per ells i entre ells, que no podrà ser inferior a un terç del total dels components del Consell.

f) Un/Una representant del personal d'administració i serveis del centre.

g) El secretari o la secretària del centre, que actuarà com a secretari o secretària del Consell, amb veu i sense vot. 

Correspondrà a la Conselleria de Cultura, Educació i Esporte determinar el nombre total de membres del Consell Escolar i regular-ne el procés de l’elecció; de moment continua vigent la normativa anterior.

La composició actual dels diferents tipus de Consell (segons tamany i nivell dels centres) és la que figura en l'Annex I. Els Consells constituïts abans de l'entrada en vigor de la LOE continuaran el seu mandat fins la finalització del mateix amb les atribucions establertes en aquesta llei. 

Article 127. Competències del del Consell Escolar de Centre. 

a) Aprovar i avaluar els projectes i les normes a què es refereix el capítol II del títol V de la LOE.

b) Aprovar i avaluar la programació general anual del centre sense perjuí de les competències del claustre de professors, en relació amb la planificació i organització docent.

c) Conocer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels candidats.

d) Participar en la selecció de la direcció en els térmens establits per la llei. Ser informat del nomenamet i cessament de la resta de membres de l'equip directiu. Si és el cas, previ acord dels seus membres, adoptat per majoria de dos terços, proposar la revocació del nomenamet de la direcció.

e) Decidir sobre l'admissió de l'alumnat amb sujecció a el que estableix la LOE i les disposicions que la desenvolupen.

f) Conéixer la resolució dels conflictes disciplinaris i vetlar perquè s'adequen a la normativa vigent. Quan les mesures disciplinàries adoptades per la direcció corresponguen a conductes de l'alumnat que perjudiquen greument la convivència del centre, el Consell Escolar, a instància del pares, mares o tutors, podrà revisar la decisió adoptada i proposar, si ho estima oportú, les mesures escaients.

g) Proposar les mesures i iniciatives que afavorisquen la convivència en el centre, la igualtat entre hòmens i dones, i la resolució pacífica dels conflictes en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social.

h) Promoure la consevació i renovació de les instal·lacions i equipament escolar, i aprovar l'obtenció de recursos complementaris d'acord amb el que estableix l'article 122.3.

i) Fixar les directrius per a la col·laboració, amb finalitats educatives i culturals, amb les administracions locals, amb altres centres, entitats i organismes.

j) Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l'evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en què participe el centre.

k) Elaborar propostes i informes, a iniciativa pròpia o a petició de l'Administració competent, sobre el funcionament del centre i la millora de la qualitat de la gestió, així com sobre aquells altres aspectes relacionats amb la seua qualitat.

l) Qualssevol altres que li siguen atribuïdes per l'Administració Educativa.    

Legislació vigent: 

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (BOE 4-5-06) en substitució del Títol V, Capítol V, Secció 3ª de la LOCE.

Decrets 233/1997 i 234/1997, de 2 de setembre, del Govern Valencià pels quals s'aproven els Reglaments Orgànics i Funcionals de les Escoles d'Educació Infantil i dels Col·legis d'Educació Primària i dels Instituts de Secundària.

Ordre de 10 d'actubre de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència per la que es regulen les eleccions dels consells escolars dels centres públics docents no universitaris de la Comunitat Valenciana.

Ordre de 14 de juny de 2000, de la Conselleria de Cultura i Educació que regula la implantació dels programes formatius dirigits a la formació de persones adultes i es dicten instruccions per a l'organització i funcionament dels centres públics de persones adultes.

Ordre de 10 d'octubre de 1997, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència que regula la constitució i designació dels òrgans de govern dels centres docents concertats.

Ordre de 31 de juliol de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educació i ciència per la que es regulen les seccions dels instituts d'Educació Secundària.

Ordre de 10 de maig de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i ciència per la que s'adapten les normes contingudes en el Decret 233/1997 als col·legis rurals agrupats.

El Decret 90/1986,de 8 de juliol; Decret 241/1993, de 7 de desembre, Reial Decret 1815/1993, de 18 d'octubre sobre els Ensenyaments de Règim Especial.

Decret 105/2001, de 12 de juny, del Govern Valencià, pel qual es crea l'Institut Valencià per al Desenvolupament de l'Educació a Distància.

Ordre de 12 de setembre de 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació sobre funcionament de l'IVADED.


ANNEX I 

COMPOSICIÓ DELS CONSELLS ESCOLARS DE CENTRES PÚBLIC

 

UNITATS

Direcció

C.Estudis

Secretari/a

AJuntament

Professorat

Pares i Mares

ALUMNAT

PAS

INFANTIL

PRIMÀRIA

E.ESPECIAL

Més de 9

1

1

1 (veu)

1

7

9 (1 de l'AMPA)

3(3r cile,veu)

1

9

1

1

1 (veu)

1

6

7(1 de l'AMPA)

2(3r cile,veu)

1

6,7 i 8

1

-

1 (veu)

1

4

5(1 de l'AMPA)

2(3r cile,veu)

-

3,4 i 5

1

-

-

1

2

2(1 de l'AMPA)

2(3r cile,veu)

-

1 i 2

1

-

-

1

1

2(1 de l'AMPA)

2(3r cile,veu)

-

ESO EN CENTRES DE PRIMÀRIA

 

-

-

-

-

1

1

1

-

FPA

8 o més

1

1

1 (veu)

1

3

-

5 (1 de l'AA)

1

4 a 7

1

1

1 (veu)

1

1

-

3 (1 de l'AA)

1

 1 a 3

-

-

-

1

1

-

1

-

CEED

 

1

De 1 a 3

1 (veu)

1

6

-

6 (1 de l'AA)

1

SECUNDÀRIA

Més de 12

1

1

1 (veu)

1

8

6 (1 de l'AMPA)

5

1

Menys  12

1

1

1 (veu)

1

7

5 (1 de l'AMPA)

4

1

SECCIÓ IES

Fins a 4

Vicedirecció

1

-

1

3

 3 (1 de l'AMPA)

2

1

5 o més

Vicedirecció

1

1 (veu)

1

6

6  (1 de l'AMPA)

4

1

ESC. SUP. ART. DRAMÀTIC

 

1

1

1 (veu)

1

4

--

5

1

CONSERVATORI DANSA

 

1

1

1 (veu)

1

4

2 (1 de l'AMPA)

3

1

CONSERVATORI ELEMENTAL

- 2000

1

1

1 (veu)

1

4

3 (1 de l'AMPA)

2

1

CONSERVATORI PROF. AMB GRAU ELEMENTAL

- 2000

1

1

1 (veu)

1

4

2 (1 de l'AMPA)

3

1

CONSERVATORI PROFESSIONAL

- 2000

1

1

1 (veu)

1

4

2 (1 de l'AMPA)

3

1

CONSERVATORI SUPERIOR

 

1

1

1 (veu)

1

4

--

4

1

ESCOLA AA i OO

 + 2000

1

1

1 (veu)

1

7

--

7

1

- 2000

 

 

 

 

 

--

4

1

ESCOLA DE CERÀMICA MANISES

 

1

1

1 (veu)

1

4

--

4

1

ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES

+ 2000

1

1

1 (veu)

1

7

--

7

1

- 2000

1

1

1 (veu)

1

4

--

4

1

Centres Concertats 

En la Disposició Final primera de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (BOE 4-5-06) es modifica la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a l'Educació (LODE que continua vigent amb les modificacions) 

L'article 56.1 de la LODE té la següent redacció: 

1. El Consell Escolar dels centres privats concertats estará constituït per: 

  • Tres representants de la titularitat del centre.

  • Un regidor o representant de l'Ajuntament del terme municipal on estiga el centre.

  • Quatre representants del professorat.

  • Quatre representants dels pares, mares o tutors de l'alumnat, elegits per i entre ells.

  • Dos representants de l'alumnat elegits per i entre ells, a partir del primer curs d'educació secundària.

  • Un representant del personal d'administració i serveis.

A més a més als centres específics d'educació especial i en aquells que tinguen aules especialitzades també formará part del Consell Escolar un representant del personal d'atenció educativa complementària.

Un dels representants dels pares i mares en el Consell Escolar serà designat per l'Associació de Pares i Mares més representativa. 

Els centres concertats que imparteixen formació professional podran incorporar al seu Consell Escolar un representant del mon de la empresa, designat per les organitzacions empresarials, d'acord amb el procediment que les Administracions educatives estabisquen.

 

 

Representativitat al Consell Escolar Municipal 

Els Consells Escolars Municipals són els òrgans col·legiats de caràcter consuiltiu i de participació democràtica en la programació i control de l'ensenyament de nivell no universitari per part de la comunitat local. 

Els Consells Escolar Municipals seran consultats preceptivament  en les matèries següents: 

·          Elaboració de propostes i sol·licituds d'ubicació, construcció i renovació de centres docents i unitats escolars dins el terme municipal.

·          Actuacions i disposicions municipals relatives a l'ensenyament amb incidència en matèries tal com educació especial, escolarització de persones amb risc d'exclusió social, activitats complementàries i extraescolar i ensenyametns no reglats.

·          Fixació distribució i gestió dels recursos que en matèria educativa correspon d'invertir als ajuntaments i aquells fons que discrecionalment s'inclouen en els pressupostos municipals per a accions educatives.

·          Constitució de patronats o instituts muicipals d'educació.

·          Proposta de conveni i acords per a millorar la prestació del servei educatiu. 

Els Consell Escolars Municipals podran demanar informació de l'administració educativa i de les autoritats locals sobre qualsevol matèria que afecte l'educació en l'àmbit municipal i, especialment, sobre el rendiment escolar. 

La composició del Consell Escolar Municipals és la següent:

President/a: L'Alcaldessa/Alacalde o persona en qui delegue

Vocalies:

Els pares i mares, el professorat, l'alumnat i el personal d'administració i serveis, designats per llurs organitzacions sindicals, confederacions o federacions.

Un/Una regidor/a delegat/da de l'Ajuntament.

Els directors/es de centres públics elegits per i entre ells/elles.

Els/Les titulars de centres privats elegirs per i entre ells/elles.

Els/Les representants de les associacions de veïns, en proporció a llur representativitat.

L'administració educativa.

Els/Les representants de les organitzacions sindicals més representatives.

Els/Les presidents de tots els Cosells Escolars del districte, si aquest s'havien constituït. 

REPRESENTACIÓ DEL PROFESSORAT  EN EL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL D'ACORD AMB ELS RESULTATS ELECTORALS 

El professorat serà dessignat per les organitzacions sindicals o associacions, sempre que estiguen constituïdes, tenint en compte la seua representativitat i atesa la proporcionalitat entre els sectors públic i privat, en nombre que representen almenys el trenta per cent del total de membres del Consell. 

Això vol dir que si en una localitat sols hi ha centres públics el total de la representació del professorat (fixada en el 30% dels membres del CEM) serà dessignada pels sindicats d'acord amb la representativitat de les eleccions sindicals. 

Si a la localitat hi ha centres públics i privats, cal que la direcció territorial d'educació certifique la proporció de professorat de cada tipus de centres i d'acord amb aquest percentatge es distribuiran les delegades i delegades del professorat. Després dins de l'ensenyament públic i del privat es dessignaran els delegats i delegades segons els resultats electorals en cada sector. 

RESULTATS DE LES ELECCIONS A L'ENSENYAMENT PÚBLIC (Actualitazts a les eleccions 2010)

 

STEPV

CCOO

CSIF

ANPE

UGT

Delegats/es
al CEM

73

42'69%

33

19'30%

23

13'45%

22

12'87%

18

10'53%

1

1

 

 

 

 

2

1

1

 

 

 

3

1

1

1

 

 

4

2

1

1

 

 

5

2

1

1

1

 

6

3

1

1

1

 

7

3

1

1

1

1

8

3

2

1

1

1

9

4

2

1

1

1

RESULTATS DE LES ELECCIONS A L'ENSENYAMENT PRIVAT

SINDICATS

TOTAL DELEGATS/DELEGADES

%

FSIE

393

40,72

USO-CV

254

26,32

UGT

127

13,16

STEPV-Iv

98

10,15

CCOO

89

9,22

 
 
 

tornar a enxarxats